Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki z której pochodzi autor. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku procedury recenzenckiej. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku (co cztery numery).
Wzór recenzji

Wskazówki edytorskie dla autorów

Tekst powinien być napisany w edytorze tekstowym Word i zaopatrzony w przypisy śródtekstowe skonstruowane zgodnie ze standardem American Psychological Association (w wersji bieżącej)

Prosimy nie wprowadzać podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter kończących wers do nowego wiersza. Tekst prosimy napisać czcionką: Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej. Prosimy nie stosować pogrubień i rozstrzeleń. Wszelkie rysunki i wykresy muszą być wykonane samodzielnie (nie ma możliwości przedruków z innych wydawnictw). Artykuł musi być zaopatrzony w: (1) abstrakt w języku angielskim, (2) przetłumaczony na język angielski tytuł oraz (3) słowa klucze (min. 3, max 5) w języku angielskim.

Przed bibliografią należy umieścić sekcję Wkład Autorów i opisać dokładnie wkład poszczególnych autorów. W przypadku pracy jednoautorskiej należy zadeklarować samodzielny wkład. Rekomendujemy stosowanie standardu CRediT (Contributor Roles Taxonomy).

Autor przesyłając artykuł do czasopisma wyraża zgodę na jego umieszczenie na platformie PRESSto.